CHIL.ME

Elements with tag pressupostos

Nov 19, 2020 at 05:16

També aposta per la creació d'un mapa agronòmic, mesurar la representativitat de les OPAS, crear un consell agroalimentari o potenciar els escorxadors de xicoteta capacitat, entre altres esmenes

Jan 15, 2019 at 07:38

L'únic programa que experimenta un creixement apreciable és el de la prevenció de riscos, fonamentalment per la partida d'assegurances agràries

Loading, please wait...