CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Jun 22, 2021 at 12:41

Se solicita la revisión de los valores de parcelas por discordancias entre el valor catastral y el valor de mercado del IBI y también una exención del impuesto de plusvalía

Jun 22, 2021 at 12:39

Se sol·licita la revisió dels valors de parcel·les per discordances entre el valor cadastral i el valor de mercat de l’IBI i també una exempció de l’impost de plusvalua

Jun 16, 2021 at 13:47

La decisión beneficiará a sectores en la Comunitat Valenciana como el aceite de oliva, cítricos, vinos, carne de porcino o quesos, fundamentalmente

Jun 15, 2021 at 14:04

L'organització ja va al·legar en el seu moment que un dels criteris que hauria de prevaldre és la figura dels llauradors professionals i les explotacions prioritàries i no la rapidesa amb la qual se sol·licita

Jun 15, 2021 at 14:03

La organización ya alegó en su momento que uno de los criterios que debería prevalecer es la figura de los agricultores profesionales y las explotaciones prioritarias y no la rapidez con la que se solicita

Jun 11, 2021 at 11:56
Jun 11, 2021 at 11:55
Jun 09, 2021 at 12:41
Jun 09, 2021 at 12:38
Jun 07, 2021 at 08:19

L'organització detecta a més operadors comercials valencians que reetiqueten com a espanyoles taronges d'Egipte i està a l'espera que Conselleria d'Agricultura realitze les comprovacions oportunes

Jun 07, 2021 at 08:16

La organización detecta además operadores comerciales valencianos que reetiquetan como españolas naranjas de Egipto y está a la espera de que Conselleria de Agricultura realice las comprobaciones oportunas

Jun 03, 2021 at 09:17

LA UNIÓ assenyala que després dels problemes primer amb la varietat Fino, ara amb la Verna s'acreixen davant els baixos preus i més del 40% de la collita per recol·lectar

Jun 03, 2021 at 09:15

LA UNIÓ señala que tras los problemas primero con la variedad Fino, ahora con la Verna se acrecientan ante los bajos precios y más del 40% de la cosecha por recolectar

Jun 02, 2021 at 14:19

La superficie afectada es de unas 9.000 hectáreas pero con una incidencia media de entre el 5 y el 10%, sobre todo en viña y olivo

Jun 01, 2021 at 16:00

”No pot ser que les ajudes prioritzen qui és més ràpid a presentar la sol·licitud, en lloc de prioritzar qui és professional agrari, sobretot en cas de falta de pressupost”

Loading, please wait...