CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Sep 22, 2022 at 03:45

Ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a aquelles persones que malgrat tindre assegurança no tindran indemnitzacions i una sèrie de propostes a Agroseguro per a fer canvis en l'assegurança

Sep 22, 2022 at 03:43

Ha pedido a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias para aquellas personas que pese a tener seguro no van a tener indemnizaciones y una serie de propuestas a Agroseguro para hacer cambios en el seguro

Sep 21, 2022 at 10:12

També s'ha posat en contacte amb la Delegació de Govern i la Inspecció de Treball davant l'increment de les inspeccions que duen a terme sobretot a Utiel-Requena

Sep 21, 2022 at 10:10

También se ha puesto en contacto con la Delegación de Gobierno y la Inspección de Trabajo ante el incremento de las inspecciones que llevan a cabo sobre todo en Utiel-Requena

Sep 19, 2022 at 06:12
Sep 19, 2022 at 06:09
Jul 21, 2022 at 08:00

Es dona suport a la informació i l'assessorament de les novetats de la PAC i l'organització comuna de mercats agrícoles

Jul 21, 2022 at 07:15

Se apoya a la información y el asesoramiento de las novedades de la PAC y la organización común de mercados agrícolas

Sep 16, 2022 at 04:32

L'organització reclama que es complisca la Llei de la Cadena Alimentària perquè no és possible que els llauradors perceben preus per davall del que costa producir

Sep 16, 2022 at 04:30

La organización reclama que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria porque no es posible que los agricultores perciban precios por debajo de lo que cuesta producir

Sep 05, 2022 at 05:23

LA UNIÓ insta a prendre mesures urgents perquè la Unió Europea exigisca als productes importats els mateixos estàndards fitosanitaris que demana ací als seus productors

Sep 05, 2022 at 12:19

LA UNIÓ insta a tomar medidas urgentes para que la Unión Europea exija a los productos importados los mismos estándares fitosanitarios que pide aquí a sus productores

Loading, please wait...