CHIL.ME

Elements with tag LA UNIÓ

Sep 29, 2020 at 12:15

L'acord de la UE amb Mercosur amenaça a la nostra indústria de suc davant la competència brasilera i les facilitats que se li donaran per a entrar en els mercats europeus sense aranzels

Sep 29, 2020 at 12:15

El acuerdo de la UE con Mercosur amenaza a nuestra industria de zumo ante la competencia brasileña y las facilidades que se le darán para entrar en los mercados europeos sin aranceles

Sep 28, 2020 at 13:32
Sep 28, 2020 at 13:30
Sep 25, 2020 at 13:04

En un context a més d'un descens del 20% en la producció, menys existències de vi en els cellers i un raïm de gran qualitat

Sep 25, 2020 at 13:02

En un contexto además de descenso del 20% en la producción, menos existencias de vino en las bodegas y uva de gran calidad

Sep 22, 2020 at 15:27

El Pla RENOVE s'ha quedat curt i ha de dotar-se d'un pressupost més flexible i d'acord amb la realitat del sector per a satisfer l'àmplia demanda

Sep 22, 2020 at 15:22

El Plan RENOVE se ha quedado corto y debe dotarse de un presupuesto más flexible y acorde con la realidad del sector para satisfacer la amplia demanda

Sep 18, 2020 at 14:31

El model híbrid d'ensenyament és bastant més difícil dur-lo a terme en el medi rural on encara impera una gran bretxa digital

Sep 18, 2020 at 14:29

El modelo híbrido de enseñanza es bastante más difícil llevarlo a cabo en el medio rural donde aún impera una gran brecha digital

Loading, please wait...